خدمات پرداخت دقیق سوپرفینیشینگ Polishing & Super Finishing

دانستن این نکته حائز اهمیت است که معمولاً در اکثر موارد در لپینگ، نرخ براده برداری حدود تا 20 تا 30 میکرون می باشد، درصورتیکه در عملیات سوپرفینیشینگ دقت باربرداری در حدود یک میکرون است. عملیات لپینگ از نظر میزان براده برداری به گروههای زیر تقسیم بندی می شود :
3-1- لپینگ : صافی سطح قابل دستیابی با دقت خاص Ra: 0.2-0.4 μm است.
2-2- سوپرفینیشینگ : صافی سطح قابل دستیابی با دقت خاصRa: 0.05-0.2 μm است.
2-3- پولیشینگ : صافی سطح قابل دستیابی با دقت خاص Ra: 0.02-0.05 μm است.
عملیات سوپرفینیشینگ و پولیشینگ به عنوان پروسه انتهایی برای حصول زبری سطح بسیار کم، ضریب اصطکاک بسیار پایین و ایجاد سطوح آیینه ای، صیقلی و عاری از هرگونه خش ظاهری مورد استفاده قرار می گیرد.