الکترولس و آبکاری کروم Electroless & Hard Chromium Plating

ایجاد یک لایه پوشش سخت فلزی از جنس کروم بر روی اجسام رسانای فلزی برای کاربردهای صنعتی، جلوگیری از سایش یا بالابردن مقاومت سطح قطعات را به روش الکترولیز، کروم سخت می گویند.
کرم یکی از سخت ترین مواد قابل دسترس و استفاده می باشد. به همین علت واژه “کرم سخت” در صنعت رایج شده است. سختی متوسط کرم HV 120۰-850 می باشد.
فرآیند آبکاری با کروم سخت فلزات برای اهداف تزئینی و محافظتی از دیرباز موردتوجه بوده است. تأثیر درجه حرارت در کاربردهای سایشی درجه حرارت بر روی سختی پوشش کروم سخت تأثیر قابل توجهی دارد. سختی پوشش کروم در دمای بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد شروع به کاهش می‌کند. در کاربردهای سایشی که دمای کاری از ۴۲۰ تجاوز می‌کند پوشش کروم سخت نباید استفاده شود .”کرم سخت” در بسیاری از صنایعی که با مواد شیمیایی سروکار دارند، همچون صنایع غذایی ، صنایع دارویی و بهداشتی ، صنایع رنگ سازی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

Being one of the respected manufacturers, with knowledge, and experience and profession, we are assorted to provide you with Hard Chrome Plated Rolls.Which is used for diverse form such as for Automobiles, engineering, mechanics, and for industrial purpose.This product is known for its easy maintenance, long term life span its properties includes corrosion resistant, and durable. Hard chromed plated roll are with kind of chrome metal which is useful for cooling purpose. The source material used is taken from trusted vendors and tested on various parameters for quality by quality controller.
We offer these rolls at competitive price to customer deliver to them in a specified time frame.
Features:
• Durability
• Anti corrosion
• Resistance against acids

Hard chrome plating Roll

We are influential in providing superior quality Hard chrome plating Roll. The range of product is well tested and also available at nominal prices to you. The offered range of product uses chrome plating surface, the most inspiring technique of electroplating a thin layer of chromium onto a metal object on the surface with advantages of flexibility. It functions properly for cooling the surrounding area.
Hard chrome plating Roll gives anti-corrosion resistance to the metal, it raises the steadiness of surface suits for easy cleaning.
Features:
• Robustness
• High strength
• Nominal prices
• Sturdiness